Tải xuống

  • Namecard cách liên lạc với cô Megan
  • Quạt dòng hướng trục ACF từ Megan-Catalog với dữ liệu kỹ thuật lionking8@lkfan.com
  • Danh mục từ Megan Zhejiang Lion King Ventilator Co., Ltd, lionking8@lkfan.com
  • Giấy chứng nhận BV (Báo cáo của Bureau Veritas)